Управління охорони здоров’я
 вул. Першотравнева 29, 4 поверх, м.Суми, 40009,
тел./факс (0542) 60-02-40, 66-17-90
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/medycyna.sm.gov.ua/

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.45;
обідня перерва – з 12.00 до 12.45;
вихідні дні: субота, неділя.

Положення

Оновлено 05.12.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  

Сумської обласної

державної адміністрації

05 листопада 2018 року № 653-ОД    

 

                                     

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 

1. Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації і в межах Сумської області забезпечує виконання покладених на управління завдань. Підпорядкування (спрямування та контроль за діяльністю) управління визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.  

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями її керівництва (голови, його першого заступника, заступників), рішеннями Сумської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Управління провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи управління, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації та її апарату.

4. Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації є юридичною особою публічного права.

5. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення на території області реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, державної та регіональної політики щодо лікарського забезпечення населення і закладів охорони здоров’я;

2) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

3) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

4) організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи закладів з питань проведення медико-соціальної, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;        

5) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження здоров’я населення області, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень, доручень голови Сумської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)  в установленому чинним законодавством порядку здійснює:

управління закладами охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організацію їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя у закладах охорони здоров’я на території Сумської області;

контроль на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я;

систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я;

організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій, спрямування їх діяльності на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на території області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що належать до сфери його управління;

моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

повноваження, делеговані обласною радою;

збір разом з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів, алкоголю, наркотичних та психотропних речовин в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження їх вживання серед населення, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

спеціальну перевірку медичних довідок про стан здоров’я осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які призначаються на посади;

3) забезпечує у межах своїх повноважень:

захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, розпорядником яких є управління;

здійснення заходів, відповідно до чинного законодавства, щодо запобігання  корупції, захисту персональних даних;

доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху автотранспорту;

реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

організацію пропаганди наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

розгляд у визначений чинним законодавством строк звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходи для усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;

4) у межах та порядку, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку, пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів обласного бюджету, поданні їх на розгляд Сумської обласної державної адміністрації та забезпеченні їх виконання;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

пропаганді донорства крові та її компонентів;

виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм в галузі охорони здоров’я;

підготовці і проведенні організаційних заходів;

формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації та її апарату, а також у підготовці звітів про їх виконання;

підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень його першого заступника, заступників, керівника апарату, наказів керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

5) організовує:

роботу з охорони здоров’я населення, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування;

проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) учасників та інвалідів Вітчизняної війни, учасників бойових дій;

проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації), реабілітації осіб, які брали участь у антитерористичній операції на базі закладів охорони здоров’я області;

правову освіту працівників сфери охорони здоров’я;

роботу з укомплектування, зберігання, обліку, використання та передавання документів Національного архівного фонду до Державного архіву Сумської області;

6) сприяє:

у межах своєї компетенції органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження в практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;

санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції;

реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворювань;

розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

7) надає відповідно до чинного законодавства адміністративні послуги;

8) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в галузі охорони здоров’я в межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

9) готує самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами, інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Сумської обласної державної адміністрації;

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

11) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

12) контролює здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування наданих їм законодавством повноважень та надає методичну допомогу;  

13) вивчає стан здоров’я населення, вживає заходи щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

14) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів, надає Міністерству охорони здоров’я України та Сумській обласній державній адміністрації необхідну інформацію, документи та матеріали;

15) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я, подає їх на розгляд голови Сумської обласної державної адміністрації;

16) визначає потребу в лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні закладів охорони здоров’я області та інвентарі, паливі, засобах автотранспорту закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

17) проводить у встановленому чинним законодавством порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

18) вносить пропозиції обласній, районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам рад, міст обласного значення щодо потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

19) укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснює контроль за їх виконанням;

20) вживає заходи щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я,  що відповідає потребам населення області, розробляє прогнози та плани її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

21) контролює роботу санаторних закладів області, що знаходяться у підпорядкуванні управління;

22) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для урахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

23) вживає заходи щодо реалізації, відповідно до чинного законодавства, міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на території області;

24) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

25) забезпечує, відповідно до чинного законодавства, першим робочим місцем випускників вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

26) організовує та забезпечує надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги, медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

27) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням    заходів щодо медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій;

28) інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, алкоголю, наркотичних та психотропних речовин;

29) розглядає питання та вносить відповідні пропозиції щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради;

30) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Сумську обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я;

31) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, зазначених вище, має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, органів місцевої влади та самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління, вносити пропозиції щодо удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання вказівки керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність;

6) має інші права, передбачені чинним законодавством.

8. Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевої влади та  самоврядування, Міністерством охорони здоров’я України, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в підрозділі;

2) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про управління;

3) діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та фізичними особами;

4) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

6) вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

7) звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних розпорядчих документів;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевої влади та самоврядування;

11) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевої влади та самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Сумської обласної державної адміністрації;

12) укладає договори (угоди), у тому числі щодо виконання бюджетних програм, видає довіреності;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Управління, коштами бюджетних програм, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських та інших документів;

14) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує державну реєстрацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;

15) подає на затвердження голови Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

16) здійснює, відповідно до чинного законодавства, добір кадрів для управління;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

18)  приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління;

19) ініціює призначення на посади та звільнення з посад керівників  закладів охорони здоров’я,  що належать до сфери його управління та погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління районних та міських рад;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

21) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового,  службового розпорядку та виконавської дисципліни;

22) здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у таких структурних підрозділах, та  інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації, Міністерством охорони здоров’я України та в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, інших працівників управління, наукових установ, працівників закладів охорони здоров’я області, керівників територіальних органів міністерств інших центральних органів виконавчої влади, представників громадських організацій.

Склад колегії та Положення про неї затверджується розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу начальника управління.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Сумської обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Сумської обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління згідно з чинним законодавством.

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Керівник апарату                                                               Д.ЖИВИЦЬКИЙ

 

 

Начальник управління

охорони здоров’я                                                               С.БУТЕНКО